SIMIK 2007 - 2013

Uwaga

Linki

Aktualności simik

System Informatyczny Monitoringu i Kontroli finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) budowany jest w celu zapewnienia właściwego, skutecznego i przejrzystego zarządzania środkami europejskimi w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Konieczność budowy takiego systemu informatycznego wynika z rozporządzenia ogólnego Rady (WE) nr 1083/20061, a minimalny zakres gromadzonych danych określa Załącznik III rozporządzenia implementacyjnego Komisji (WE) nr 1828/20062. Zgodnie z artykułem 58 pkt. d) oraz artykułem 60 pkt. c) krajowe systemy zarządzania i kontroli programów operacyjnych powinny posiadać wiarygodne, skomputeryzowane systemy rachunkowości i księgowości, monitorowania i sprawozdawczości finansowej zapewniające możliwość rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach programu operacyjnego oraz możliwość gromadzenia danych niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny.

Za realizację projektu SIMIK 2007-2013 odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. W nowej perspektywie finansowej (2007-2013) System Informatyczny podzielony został na dwie części. Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz Lokalne Systemy Informatyczne (LSI).

W toku negocjacji pomiędzy Instytucją Zarządzającą PO Infrastruktura i Środowisko a Instytucjami Pośredniczącymi uzgodniono stanowisko, zgodnie z którym wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie programów operacyjnych będą musiały stosować narzędzie informatyczne pozwalające na eksport danych z własnych Lokalnych Systemów Informatycznych do formatu internetowego '.xlm' a następnie wprowadzenie plików do KSI.

Projekt wytycznych w zakresie sprawozdawczości POIiŚ poddany obecnie konsultacjom społecznym (uwagi można zgłaszać do dnia 10 września) zakłada ponadto obowiązek prowadzenia przez wszystkie Instytucje Wdrażające / Pośredniczące II stopnia "elektronicznego systemu monitorowania realizacji działań, kompatybilny z KSI". W/w dokument nie określa jednak zakresu funkcjonalności, jaki mają posiadać te systemy. W zależności od przyjętej interpretacji Lokalny System Informatyczny może sprawdzać poprawność, spójność i kompletność wprowadzanych danych, generować raporty i graficzne analizy przyrostu wskaźników realizacji projektów, umożliwiać łatwe wyszukiwanie informacji lub też jedynie gromadzić dane i eksportować je do KSI.

Wykonanie powyższych zadań jest możliwe przy użyciu ogólnie dostępnego oprogramowania biurowego (Excel, Access). Takie rozwiązanie będzie jednak niezwykle pracochłonne, silnie uzależnione od sprawności pracowników w korzystaniu z wymienionych programów oraz pozostawia uzasadnione wątpliwości, co do bezpieczeństwa zbieranych informacji.

Podstawowym typem dokumentów przekazywanych przez instytucjie pośredniczące II stopnia do KSI będą składane przez beneficjentów, co najmniej raz na kwartał, wnioski o płatność rozszerzone o sprawozdanie z postępu rzeczowo-finansowego projektu oraz informacje miesięczne, sprawozdania z realizacji powierzonych działań.